Historie knihovny

Městské kulturní středisko Letovice je příspěvková organizace. Zabezpečuje provoz knihovny, poskytuje knihovnické a informačních služby pro obyvatele města a další zájemce regionu, provozuje veřejný internet a metodicky řídí 8 poboček v integrovaných obcích.

V roce 1862 byla v Letovicích založena Spolková knihovna jako vzdělávací a čtenářský spolek. Podle seznamu měla knihovna v sedmdesátých letech 317 svazků a 34 členů. Roku 1896 se spolek likviduje a předává celé svoje jmění nově vzniklému spolku Neruda v Letovicích.

Čtenářský spolek Neruda byl založen roku 1893 a byl na dlouhá léta středem kulturní a umělecké činnosti v Letovicích. Divadelní sekce ve výborné režii Emanuela Janouška sehrála ročně 2-3 divadelní představení. Fungovaly také jazykové kurzy a svými pravidelnými přednáškami spolek položil základ k činnosti místní osvětové komise. Spolupracoval se všemi pokrokovými organizacemi ve městě, především Sokolem. Výtěžek z divadelních vystoupení sloužil ke koupi nových knih pro knihovnu, která se stala důležitým kulturním těžištěm činnosti.

Knihovna byla umístěna na Karlově ve víceúčelové místnosti. Dobrovolný knihovník půjčoval knihy 2x týdně.

Za krátkou dobu se Letovice mohly pochlubit největší a nejbohatší knihovnou v celém okolí. V roce 1928 byla spolková knihovna přestěhována do samostatné místnosti, kterou pro ni zřídila občanská záložna. Ta pro knihovnu dala zhotovit také regály.

Dne 15. 3. 1940 se spolek Neruda rozpadá a veškerý majetek knihovny přechází do Městské knihovny v Letovicích, která byla profesionalizovaná v roce 1965. Od roku 1970 v knihovně pracují 2 profesionální knihovnice.

V roce 1992 proběhlo stěhování oddělení pro dospělé do budovy Mateřské školy Čapkova v Letovicích.

V roce 1997 při červencových povodních byla knihovna zatopena. Na 26 000 svazků včetně nábytku muselo být přestěhováno do kulturního domu. Koncem listopadu 1997, po více než čtyřměsíční přestávce, byla knihovna znovu otevřena.

Počátkem roku 2000 byl zakoupen počítač z prostředků MKS Letovice a během tří let zpracován celý knižní fond knihovny díky brigádníkům a náhradní civilní službě.

V roce 200l a 2003 přispělo Ministerstvo kultury částkou 160 tisíc Kč na projekt dvou grantů. Další finance byly získány od zřizovatele Města Letovice a část uhradilo Městské kulturní středisko Letovice z výtěžku vlastní hospodářské činnosti. A tak se od září roku 2003 knihovna zařadila mezi ty, jejichž systém byl plně automatizován pomocí systému Lanius.

V roce 2006 se přestěhovalo dětské oddělení z Domu dětí a mládeže Letovice do budovy Základní umělecké školy, kde současně s dětským oddělením bylo zřízeno i Turistické informační centrum.

Od roku 2006 knihovna poskytuje bezplatný přístup k internetu.

V roce 2007 pracoviště knihovny prošlo mnoha úpravami. Byl zřízen čtenářský koutek, rozšířen úložný prostor pro knihy přidáním několika regálů a zakoupena nová kopírka.

V roce 2007 byl zakoupen knihovní systém Clavius, kterým se nahradil do té doby používaný Lanius.

Obě oddělení knihovny se v říjnu 2011 přestěhovala do budovy bývalé ZŠ na ulici Tyršova a od ledna 2012 byl navýšen úvazek knihovny o 0,5. Mohla se tak rozšířit otevírací doba dětského oddělení. V březnu roku 2012 byl zakoupen další modul Audiovizuální média, elektronické zdroje knihovního systému Clavius a tím se začal rozšiřovat fond knihovny o první audioknihy. S přibývajícími prostorami vznikla čítárna, která je současně využívána také pro pořádání výstav.

Knihovna rozšířila spolupráci s Městským klubem důchodců a s Centrem sociálních služeb města Letovice.

25/11/2015
Knihovna Letovice - současné sídlo Tyršova ulice
Knihovna Letovice - oddělení pro dospělé
Knihovna Letovice - oddělení pro děti a mládež
Knihovna Letovice - v budově MŠ Čapkova
Knihovna Letovice - oddělení pro dospělé v budově MŠ Čapkova
Knihovna Letovice - v budově ZUŠ Masarykovo náměstí
Knihovna Letovice - oddělení pro děti a mládež v budově ZUŠ